Оцењивање и вредновање у функцији унапређења квалитета процеса учења

програм се изводи путем Интернета

Да

610-00-00194/1/2024-07

ekaralic@ceo.gov.rs

Општи циљ обуке је унапређивање процеса оцењивања и вредновања ученичких постигнућа и владања ученика, као и јачање процеса самовредновања у школи.